11°C

Deszcz
Ciśnienie 1024 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
20 °C 21 °C 23 °C 25 °C 23 °C
10 °C 8 °C 10 °C 12 °C 13 °C
poniedziałek, 4 lutego 2019 10:21

Podjęcie uchwały o zamiarze przeniesienia siedziby III LO do budynku po Gimnazjum nr 4 w Starachowicach było jedną z ważniejszych kwestii podczas sesji Rady Powiatu, jaka odbyła się 31 stycznia br.  Radni dyskutowali także o sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zarząd Powiatu Starachowickiego po rozważeniu oferty Gminy Starachowice dotyczącej użyczenia segmentu D budynku Gimnazjum nr 4 wraz z przypisanym mu terenem na rzecz Powiatu Starachowickiego, zdecydował o podjęciu działań zmierzających do przeniesienia siedzimy III LO z obecnej przy ul. Glinianej na ul. św. Jana Pawła II. Stąd wniosek starosty Piotra Babickiego o przedłożenie radnym projektu uchwały o zamiarze przeniesienia siedziby III LO do budynku po Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest poprawa warunków lokalowych nauki i pracy dla całej społeczności szkoły.


 

 


Nowy budynek jest w pełni stermodernizowany, posiada własne boisko i halę sportową. Ponadto jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa lokalizacja, jak podkreślano podczas dyskusji, może dać szkole szansę na rozwój poprzez pozyskanie uczniów z południowej części miasta, ale także okolicznych gmin i powiatów.
O pozytywnych  efektach proponowanej zamiany mówił także dyrektor III LO Mirosław Niewczas, który prosił samorządowców o podjęcie przedmiotowej uchwały.


Temat był długo zgłębiany przez powołany w starostwie zespół ds. zamiany nieruchomości, kierowany przez Członka Zarządu Powiatu Jerzego Materka, który przedstawił radnym wstępne szacunki dotyczące kosztów przenosin.


Uchwała została przyjęta większością 18 głosów.


- Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, w kierunku rozwoju – podsumował starosta Piotr Babicki dziękując radnym za podjęcie uchwały i zrozumienie problemu.
W dalszej części sesji radni wysłuchali informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r., przedstawionych przez komendantów policji i straży pożarnej w Starachowicach. Przyjęli też sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego  oraz informację z przebiegu realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2018 r.


Wśród uchwał, które podjęli były również uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych PZOZ w Starachowicach, zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 r., a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2028. Kolejna sesja Rady Powiatu w Starachowicach wyznaczona została na 22 lutego br.