19°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1021 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
23 °C 24 °C 21 °C 22 °C 23 °C
9 °C 11 °C 14 °C 13 °C 13 °C
piątek, 25 października 2019 15:04

31 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie  rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane online na stronie internetowej powiatu. Porządek obrad prezentujemy poniżej.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,
b) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec,
c) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody w sprawie przekazania czasowego zarządzania drogą powiatową nr 0619 T Lubienia-Lubienia „Komorniki” na odcinku ul. Zachodniej w m. Lubienia,
d) zmiany Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zmienionej Uchwały Nr XXXIV/256/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Uchwałą Nr XLVII/348/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
e) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
f) zmiany Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,
g) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
h) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia,
i) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.
k) sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym,
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Starachowickiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz Starosty Starachowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
10. Zakończenie obrad.