16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
22 °C 18 °C 20 °C 22 °C 21 °C
11 °C 10 °C 10 °C 12 °C 13 °C
środa, 22 stycznia 2020 08:17

3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością realizacji mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji zostały uruchomione w tym roku w powiecie starachowickim. Ze wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy, którzy złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Poniżej dokładna rozpiska kiedy i gdzie można szukać pomocy.

 

 

DYŻURY RADCÓW PRAWNYCH /ADWOKATÓW

UDZIELAJĄCYCH PORAD W RAMACH POWIATOWEGO

PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MEDIACJI

Dzień tygodnia

Miejsce udzielania NIEODŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Godziny urzędowania

Radca Prawny /Adwokat

Poniedziałek

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

Ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4

(pok. 124 I p.) 

730-1130

 

Radca prawny

Barbara Mazur

Urząd Gminy w Mircu

Mirzec Stary 9, 
27-220 Mirzec

(pok. 119 parter)

1400-1800

 

Adwokat

Małgorzata Orzechowska

Wtorek

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

Ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4

(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny Katarzyna Świderska

Urząd Gminy
w Brodach
Ul. Staszica 3, 
27-230 Brody

(pok. 201 II p.)

1100-1500

 

Adwokat

Katarzyna Boroń Broda

Środa

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

Ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4

(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny Adrianna Jeruzal

1130-1530

 

Adwokat

Marta Szeląg

Czwartek

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

Ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4

(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny  

Anna Pacanowska

1130-1530

 

Adwokat

 Monika Wieczorek

Piątek

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

Ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4

(pok. 124 I p.)

730-1130

 

Radca prawny

Marlena Hallmann

1130-1530

 

Adwokat

 Marzena Krawczyk

PUNKT nr 3

Urząd Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45

GODZINY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Adw. Paweł Wiatrowski / Adw. Jakub Wierus

(co drugi miesiąc)

11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Adw. Paweł Wiatrowski

11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Adw. Jakub Wierus

11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Adw. Paweł Wiatrowski

11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Adw. Jakub Wierus

 

 

PUNKT nr 4

Urząd Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Poniedziałek

15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

DO Paweł Wiatrowski

Wtorek

15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

DO Paweł Wiatrowski

Środa

15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

DO Paweł Wiatrowski

Czwartek

15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

DO Paweł Wiatrowski

Piątek

15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

DO Paweł Wiatrowski

 

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Usługi będą świadczone każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (41) 276 09 19, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  – 1530.

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna i nie odpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście z zastrzeżeniem, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem, albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Umożliwia się również zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość poza lokalem Punktu, osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających brak możliwości skorzystania z porady w punkcie oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

 

OCEŃ PORADĘ

Osoba uprawniona ma możliwość oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, poprzez:

 1. wypełnienie anonimowej OPINII, którą w wersji papierowej otrzyma od osoby udzielającej porady, którą następnie wrzuca do przeznaczonej na ten cel urny,
 2. przekazanie anonimowej OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i mediacji pod numerem telefonu (41) 276 09 19, na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach pok. 118 (I piętro) (dotyczy również przypadków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie:

BIP Powiat Starachowice

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl