14°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
14 °C 17 °C 18 °C 16 °C 14 °C
7 °C 9 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 7 września 2020 10:17

Jesteś mieszkańcem powiatu starachowickiego? Masz co najmniej 50 lat i dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności czy niskie kwalifikacje, które chciałbyś podnieść? To coś dla ciebie! Rozpoczął się nabór do projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”, realizowanego przez firmę CERTES   sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim. Zgłoszenia można składać do 12 września br. Szczegóły poniżej.

Projekt „STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW” realizowany jest przez CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Ma on na celu podniesienie z własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy uczestników projektu, tj. osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat starachowicki, poprzez ich udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), odpowiadających im indywidualnym potrzebom w okresie VII.2020-VI.2021.


Kryteria przystąpienia do projektu:
1.    Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów formalnych:

 • przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 • pozostawanie osobą dorosłą w wieku 50 lat i więcej (mającą w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 50 rok życia)
 • zamieszkiwanie obszaru powiatu starachowickiego w rozumieniu przepisów KC.

2.    Dodatkowo przyznawane będą punkty za spełnienie kryteriów premiujących:

 • osoba z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza potwierdzający stan zdrowia
 • kobieta
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie - wykształcenie ponadgimnazjalne
 •  osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną (oświadczenie)

3.    Ocena merytoryczna – na podstawie wypełnionego przez kandydata kwestionariusza zostaną ocenione:

 • sytuacja społeczno-ekonomiczna
 • sytuacja zawodowa (edukacja, doświadczenie zawodowe, okres bez pracy)
 •  chęć udziału w projekcie i gotowość przystąpienia do egzaminów certyfikujących
 • realna potrzeba wsparcia oraz adekwatność oferowanych w projekcie form wsparcia (tj. kurs kwalifikacyjny fryzjerski, kosmetyczny, na kucharza, na sprzedawcę, na opiekuna osoby starszej, na asystenta osoby niepełnosprawnej). Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia.  

Formularz zgłoszeniowy do projektu „STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW”  dostępny jest:
- w wersji papierowej w pokoju 306 III piętro Starostwa Powiatowego  w Starachowicach
- w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.spstarachowice.bip.doc.pl oraz Powiatu Starachowickiego www.powiat.starachowice.pl.


Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Starachowicach  w terminie do dnia 12 września 2020r. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest ograniczona,    w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW” i wszystkie niezbędne dokumenty (dostępne również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach).   


Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie.

***
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
Nr projektu: RPSW.08.05.03-26-0099/19