14°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
14 °C 17 °C 18 °C 16 °C 14 °C
7 °C 9 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 16 października 2020 11:41

Ogłoszenie Starosty Starachowickiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości Skarbu Państwa.

Położenie nieruchomości: Starachowice, ul. Partyzantów

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej:  obręb 02, działka nr 172/4
o pow. 0,1103 ha, KI1H/00001494/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 420 000,- zł /czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100/ + podatek VAT

Wadium:  42 000,- zł /czterdzieści dwa tysiące 00/100/ Płatne do dnia 19.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2020 r. o godz. 10 00 siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Dr. Władysława Borkowskiego 4, pokój 213.

Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starachowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/1/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze jednostki strukturalnej oznaczonej w studium symbolem B5 – Stadion – Teren osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego z usługami podstawowymi, Struktura miejska trwała, ukształtowana.

Teren działki jest nieogrodzony, nie posiada spadków, jest obecnie użytkowany jako parking
o nieurządzonej nawierzchni.

Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia działalności usługowej – urządzenie parkingu. Termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od podpisania umowy oddania w użytkowanie wieczyste.

W razie niedotrzymania wyznaczonego w umowie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy. W przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania i terminu dodatkowego, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

Na nieruchomości znajduje się część budynku stanowiącego własność osoby trzeciej. Teren pod budynkiem oraz wokół budynku o łącznej powierzchni 0,0037 ha jest wydzierżawiany na podstawie umowy zawartej do dnia 16.09.2024 r.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% od ceny nieruchomości ustalonej
w drodze przetargu. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej
na wstępie ogłoszenia, na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach Nr 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być również wniesione w obligacjach Skarbu Państwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub po zakończeniu wynikiem negatywnym.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w wysokości 25 % ceny ustalonej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać oraz okazać komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument stwierdzający tożsamość,

- w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru KRS lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, numer NIP,

- w przypadku cudzoziemców – odpis z właściwego rejestru przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278 z póź. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana.

W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca.

Starosta Starachowicki może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, pokój nr 219, tel. (41) 276-09-35.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął w dniu 15.10.2020 r.