Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 22 marca 2021 15:00

25 marca br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek prezentujemy poniżej. 

 

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
b) zmiany uchwały Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2021.
c) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych,
d) przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach nieruchomości zabudowanej budynkiem pralni, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na działalność statutową,
e) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 r.
f) uchwalenia Statutu Powiatu Starachowickiego,
g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2029,
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego.
6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku".
7. Informacja o działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
8. Informacja o działalności Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.
9. Informacja o działalności Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
10. Informacja o działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Starachowicach.
11. Informacja o działalności Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach
12. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2021 roku.
13. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 roku.
14. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
15. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
16. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
17. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
18. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
19. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim
20. Informacja Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim
21. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2020 rok.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
25. Zakończenie obrad.