Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 26 marca 2021 15:09

25 marca br. odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Dokonano na niej m.in. zmiany dotychczas obowiązującego Statutu w związku z potrzebą uprządkowania i dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania Powiatu. Radni uchwalili też powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Samorządowcy zdecydowali m.in. o powierzeniu Gminie Starachowice zarządzania drogami powiatowymi w mieście w zakresie utrzymania zieleni oraz zapewnienia czystości w obrębie pasów drogowych, w okresie od 1 maja do końca grudnia br. Powiat przekaże na to dotację w maksymalnej wysokości ponad 63 tys. zł. Największa część tych pieniędzy, bo ponad 41 tys. zł, przeznaczona zostanie na utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych w mieście. Reszta zaplanowana została na pozimowe oczyszczenie chodników, koszenie zieleni ulicznej przy drogach powiatowych i zabiegi pielęgnacyjno – korekcyjne żywopłotów przy ul. Majówka w Starachowicach. 
Rada zgodziła się także na przekazanie szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie budynku po dawnej pralni w celu podjęcia prac nad stworzeniem tam Laboratorium Diagnostycznego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 
Tak jak co roku przyjęto również uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania. Powiat Starachowicki otrzymał w tym roku ponad 3,4 mln zł z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Gros tych pieniędzy, bo prawie 2,7 mln zł przeznaczona zostanie na rehabilitację społeczną, w tym ponad 2 mln zł na bieżącą działalność warsztatów terapii zawodowej. Pozostałe 670 tys. zł zaplanowane zostało na rehabilitację zawodową czyli dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej bądź też w formie spółdzielni socjalnej (360 tys. zł) i zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (310 tys. zł). 
Przewidziano też środki dla organizacji pozarządowych, w wysokości 35 tys. zł na realizację zadań  zleconych przez Powiat z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Wśród uchwał przyjętych na czwartkowej sesji znalazły się również te dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029. 
Radni otrzymali też informacje na temat ubiegłorocznej działalności instytucji otoczenia biznesu, a także stanu i struktury bezrobocia w naszym powiecie. Zostali również zaznajomieni z planowanymi inwestycjami drogowymi na terenie powiatu przez poszczególnych zarządców dróg, tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. 
W porządku obrad znalazły się też informacje: o sytuacji finansowej PZOZ w Starachowicach, stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie starachowickim oraz o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2020 r.  
Pełny zapis z sesji dostępny jest na stronie: https://esesja.tv/transmisja/14376/xxix-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-25032021rr.htm

Fotorelacja z sesji