1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1011 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
-1 °C -2 °C -1 °C 2 °C 1 °C
-4 °C -6 °C -6 °C -3 °C -6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 22 czerwca 2021 14:52

24 czerwca br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek prezentujemy poniżej. 

 

Porządek obrad


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnień, 
a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
b) przedstawienie uchwały Nr 62/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok, 
b) przedstawienie uchwały Nr 83/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2020, 
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,
c) przyjęcia Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
d) pozostawienia skargi bez rozpoznania,
e) rozpatrzenia ponownej skargi Pana R. M.,
f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2029.
8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
9. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
10. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2020 rok i planowanych działaniach na 2021 rok.
11. Przyjęcia planów pracy na II półrocze 2021 roku:
a) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
b) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
c) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,
d) Komisji Budżetu i Finansów.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
15. Zakończenie obrad.