Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 24 stycznia 2022 09:34

Grafika_sesja Rady Powiatu 27 stycznia br. odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Porządek prezentujemy poniżej. 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
w dniu 27 stycznia 2022 roku


1.   Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego, 
b) zmiany Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie użyczenia Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Starachowicach nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej z przeznaczeniem na działalność statutową,
c) zmiany uchwały Nr XXIX/222/2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Starachowickiego,
d) zmiany uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,
e) rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego,
f)  zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
g)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029.
4.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2021 rok.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Starachowickiego za 2021r.
11. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Powiatu za II półrocze 2021 roku:
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
12. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną za 2021 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2021 rok.
15. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu:
a) Protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
b) Protokołu Nr XXXVIII/2021 z dnia 12 stycznia 2022r. 
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
18. Zakończenie obrad.