Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 22 marca 2022 10:20

24 marca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XL sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Porządek prezentujemy poniżej. 

 

PORZĄDEK OBRAD XL SESJI
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
w dniu 24 marca 2022 roku


1.   Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu,
b)  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r.,
c)   rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
d)  wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6,
e)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy,
f)   wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,
g)  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,
h)  wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego,
i)   wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,
j)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5,
k)   zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029,
4.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5.   Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku.
6.   Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku.
7.   Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok”. 
8.   Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 
9.   Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
10. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim.
12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.
13. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
14. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
15.  Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2021 rok.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
19.  Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

     Bożena Wrona