Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 25 marca 2022 13:31

Rada Powiatu w Starachowicach podjęła uchwałę w sprawie powołania spółdzielni socjalnej. Nowopowstały podmiot miałby się zajmować przywracaniem na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gotowość do partnerskiej współpracy zadeklarowały wstępnie trzy gminy:  Starachowice, Pawłów i Mirzec.

Powiat Starachowicki chcąc wesprzeć rozwój ekonomii społecznej, a przez to zaangażować się pełniej w rozwiązywanie problemów społecznych, zwłaszcza grup wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem , wyraził gotowość współpracy z gminami: Starachowice, Mirzec i Pawłów w procesie organizacji i tworzenia przedsiębiorstwa społecznego – spółdzielni socjalnej.

Miałaby ona podejmować działania z zakresu usług komunalnych, robót ogólnobudowlanych, działań społecznych i oświatowo – kulturalnych, ale też działań z zakresu integracji międzykulturowej na rzecz środowiska lokalnego w szczególności uchodźców, jak też działania społecznie użyteczne w sferze publicznej. Byłyby one zlecane w ramach zamówień „in house”, co – jak tłumaczył starosta Piotr Ambroszczyk – przyspieszyłoby znacznie procedurę zlecenia części zadań własnych powiatu i gmin.

Uchwała, która została podjęta ma na razie charakter intencyjny. Podobne uchwały mają zostać podjęte także przez gminy.