Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 25 kwietnia 2022 14:53

28 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Porządek prezentujemy poniżej. 

 

 

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu

w dniu 28 kwietnia 2022, godz. 09:00 


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice - Lubienia oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna
b) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych,
c) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Starachowickiego,
d) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-Podborki - Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży,
f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029.
h) zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej ugchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r., uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r., uchwała Nr XXXVII/299/2021Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
6. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2021 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:
a) Domów Pomocy Społecznej,
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Placówek opiekuńczo - wychowawczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021 - 2023.
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017 - 2022.
10. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie na lata 2016-2022, za lata 2020-2021
11. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.
12. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
13. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
14. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
15. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” za okres 2019-2021.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
19. Zakończenie obrad.