Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 29 kwietnia 2022 20:23

Za nami kolejna, XLI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie poświęcone było polityce społecznej. Radni zapoznali się na nim ze sprawozdaniami z działalności i sytuacji finansowej zarówno Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak i podległych jemu jednostek, tj. domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i placówek opiekuńczo – wychowawczych w naszym powiecie. Przyjęli też informacje na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Posiedzenie odbyło się 28 kwietnia br. Rozpoczęło się od podziękowań dla doktor Jolanty Kręckiej, która z dniem 31 maja br. zakończy swą misję na stanowisku dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Przewodnicząca Bożena Wrona podziękowała Jolancie Kręckiej za wszystko co zrobiła dotychczas dla naszego szpitala. Ze względu na chorobę, pani doktor nie mogła się zjawić na sesji, dlatego po zakończeniu obrad, starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z przewodniczącą udali się do niej z kwiatami.

Na sesji radni zdecydowani m.in. o powierzeniu Gminie Starachowice czasowego administrowania dwoma drogami powiatowymi na odcinku ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Pileckiego) i ul. Szkolnej (w obrębie skrzyżowania z ul. Iglastą), w związku z realizowanym projektem dotyczącym budowy ścieżek rowerowych w mieście.

Podjęli również uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania w zakresie utrzymania przydrożnej zieleni i czystości w obrębie pasów dróg powiatowych na terenie miasta, w ślad za czym pójdzie dotacja w wysokości ponad 76,5 tys. zł. W ramach tych środków, w okresie od 1 maja do 30 listopada 2022 r. gmina będzie wykonywać zabiegi pielęgnacyjne żywopłotów przy ul. Majówka w Starachowicach, kosić zieleń uliczną przy drogach powiatowych w mieście, utrzymywać czystość nawierzchni i porządkować z zanieczyszczeń pas drogowy, a także jednorazowo oczyści chodniki z mieszkanki piaskowo- solnej, pozostałej po zimowym utrzymaniu dróg.

Rada wyraziła też zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi Mirzec – Podborki – Mirzec – Czerwona – Trębowiec Mały – Trębowiec Duży, która w ubiegłym roku zaliczona została do kategorii dróg gminnych.

Przyjęta została także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości stanowiących własność Powiatu i obniżenie ceny sprzedaży. Chodzi o działki przy ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach, znajdujące się na terenie przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, które nie będą wykorzystywane przez Powiat do realizacji zadań określonych w przepisach.

Ich zbycie, jak tłumaczył starosta, pomoże Powiatowi w zabezpieczeniu środków niezbędnych do uruchomienia postępowania przetargowego na budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich.

W porządku znalazły się również uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029, a także ustalenia składów stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach.

Rada przyjęła też szereg sprawozdań, wśród których znalazły się m.in. z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2021 r., działalności i sytuacji finansowanej placówek pomocowych w naszym powiecie, realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, programu Powiat dla Niepełnosprawnych czy Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych.

Były też informacje na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”.

W sesji wzięła też udział delegacja z Gminy Mirzec, która przekazała Apel Rady Gminy w Mircu w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków niezbędnych na realizację remontu drogi powiatowej nr 560T Mirzec Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa w związku z prognozowanym  wzrostem kosztu  tej inwestycji po przeprowadzonym przetargu. Problem ten był już przedmiotem rozmów na wtorkowym posiedzeniu Zarządu Powiatu, kiedy to zapadła decyzja o spotkaniu z wójtem gminy Mirzec, które odbędzie się 4 maja br.  

 

Szczegółowy zapis z obrad dostępny pod adresem:

https://esesja.tv/transmisja/26095/xli-sesja-rady-powiatu-w-dniu-28042022r.htm