Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 24 czerwca 2022 12:27

28 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Porządek prezentujemy poniżej. 

Porządek obrad

XLII sesji Rady Powiatu
w dniu 28 czerwca 2022

 


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Starachowicach wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
b) przedstawienie uchwały Nr 53/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok,
b) przedstawienie uchwały Nr 79/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chłopskich 6,
b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
c) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026"
d) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody
e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
f) ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego
g) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
h) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
i) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
j) zmiany uchwały Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
k) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
l) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
m) zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok,
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029
8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
9. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
10. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2021 rok i planowanych działaniach na 2022 rok.
11. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2022 roku:
a) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
b) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
c) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,
d) Komisji Budżetu i Finansów.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
15. Zakończenie obrad