Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 13 października 2022 09:47

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, które prowadzone będą w dniach 13 - 19 października 2022 r. przy użyciu „Formularza zgłaszania uwag i opinii”.

Opinie i uwagi należy składać na załączonym formularzu (poniżej)  w terminie konsultacji w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub przesyłać drogą listową na adres: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27–200 Starachowice lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji.

Najbliższe spotkanie konsultacyjne, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, w sali konferencyjnej na parterze budynku, w dniu 17 października 2022 r.
Do wyboru mają Państwo dwie tury:
I tura     – 12:00 – 14:00 lub
II tura – 16:00 – 18:00

Program spotkania przedstawia się następująco:
1.    Stan realizacji zadań zleconych w 2022 r.,
2.    Dyskusja na temat realizacji zadań przez organizacje,
3.    Założenia do Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok,
4.    Oferta realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 udppw – instrukcja.

Załączony projekt Uchwały Rady Powiatu został opracowany w oparciu o doświadczenie i dokumenty z dotychczas realizowanego Programu. Pragniemy jednak, aby w czasie konsultacji powstał Program, który jeszcze w większym stopniu będzie otwarty na oczekiwania Państwa organizacji. Chcemy, aby Program, który będzie realizowany w 2023 roku przyniósł jeszcze większą Państwa aktywność i efektywność.
Dokumenty załączone do niniejszego ogłoszenia musimy zaopiniować w terminie przewidzianym na konsultacje. Dlatego proszę o zaangażowanie się w konstruowanie Programu.
Informacja o konsultacjach i ich wynikach zamieszczona zostanie na  stronie internetowej Powiatu Starachowickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa.
Za dotychczasową realizację Programu w roku bieżącym, zaangażowanie oraz doskonałe efekty  działalności, serdecznie Państwu dziękujemy.

Zapraszamy serdecznie.
 

Załączniki: