Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 października 2022 14:04

Poniżej publikujemy ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach w sprawie odwołania  I przetargu ustnego nieograniczonego. 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach 
w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2021, poz. 1899 ze zm.)  Zarząd Powiatu w Starachowicach odwołuje I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 05 jako działka nr 5/2 o  powierzchni 0,1831 ha

Termin przetargu wyznaczono na dzień 14 listopada 2022 r. na godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,  pok. 213.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 460 000 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100), do której dolicza się  podatek VAT w obowiązującej stawce oraz zostanie ustanowiona służebności przejazdu i przechodu do przedmiotowej nieruchomości przez dz. 5/1. Jednorazowa opłata za ustanowienie służebności wynosi 70 000 zł do której dolicza się  podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Zarząd Powiatu w Starachowicach podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ze względu na konieczność uzyskania środków finansowych niezbędnych do uzupełnienia wkładu własnego na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia poprzez budowę skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu ul. Radomskiej
w Starachowicach,  wraz z budową i przebudową infrastruktury realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Mając na uwadze uzyskane dofinansowanie z środków V Edycji Programu Polski Ład przeprowadzenie procedury sprzedaży nieruchomości stało się bezprzedmiotowe.

 

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Ambroszczyk