Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 25 października 2022 08:09

27 października br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Poniżej publikujemy porządek obrad. 

 

Porządek obrad XLV sesji 

Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 27 października 2022

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023r.

c) zmiany uchwały nr LI/417/06 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Starachowicach

d) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022- 2029.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Starachowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

6. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

10. Zakończenie obrad.