Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 28 października 2022 10:34

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu czy zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym – to główne punkty XLV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 października br. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup gazu w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023.

Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona. Na wniosek starosty Piotra Ambroszczyka pierwotny program sesji został rozszerzony o punkt dotyczący uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup gazu na 2023 r. w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej.

TAK dla wspólnego zamówienie na gaz

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że zwiększenie przedmiotu zamówienia wpływa korzystnie na ustalenie optymalnej stawki opłat. Na spotkaniu, które odbyło się 24 sierpnia br w Starachowicach przedstawiciele zainteresowanych podmiotów, a były to – Gmina Mirzec, Gmina Wojciechowice i szpital św. Leona w Opatowie - wyraziły wolę przystąpienia do Grupy Zakupowej i zawarcia porozumienia, na mocy którego to Powiat Starachowicki byłby liderem i zostałby upoważniony do przeprowadzenia postępowania. Rada Powiatu w Starachowicach wyraziła na to zgodę.

Roczny program współpracy z NGO przyjęty

Jednogłośnie przyjęła też Roczny Program Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023. Jest to dokument, który określa zasady współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a działającymi na naszym danym terenie organizacjami pozarządowymi. Program określa priorytetowe zadania publiczne wskazane do realizacji, wśród których pojawiły się nowe:

  • wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa,
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności o charakterze proobronnym, mające na celu działania edukacyjne podnoszące poziom wyszkolenia sportowo  obronnego u młodzieży oraz osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych działających na rzecz obronności państwa.

Na realizację zadań Powiat planuje przeznaczyć w tym roku 333 tys. zł. Program, jak wymagają przepisy ustawy, był wcześniej konsultowany z organizacjami pozarządowymi (konsultacje trwały od 13 do 19 października 2022 r.), a 27 października br. został przyjęty także przez Radę Powiatu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Program będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Nowy cennik za usuwanie pojazdów

Rada podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 r. Opłaty te dotyczą osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch, lub stwarzają zagrożenie  bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Podobnie jak w latach poprzednich są one niższe od maksymalnych kwot, ogłoszonych w Monitorze Polskim. Dokładny cennik opłat znajdą państwo tutaj. Wejdzie on w życie z dniem 1 stycznia 2023 (po uprzednim opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym).

Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029, które uwzględniały zwiększenie planu przychodów, dochodów oraz wydatków tegorocznego budżetu. Zapoznali się też z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych. Wartym podkreślenia jest fakt, że wyniki matur poprawiły się w naszym powiecie. Najlepsze notuje od dawna I LO, za co pochwały zebrał obecny na sesji dyrektor Dariusz Lipiec.

Cały zapis z sesji - https://esesja.tv/transmisja/30711/xlv-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-27102022r.htm.

Fotorelacja