Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 3 stycznia 2023 14:27

Powiat rozdzielił pieniądze dla organizacji pozarządowych. W tym roku w puli było rekordowo dużo, bo aż 333 tys. zł tj. o blisko połowę więcej niż do tej pory. Na co zostaną one spożytkowane? 

Zarząd Powiatu w Starachowicach zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2023 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

306 500 zł – to łączna kwota dotacji przyznanej przez Powiat Starachowicki organizacjom pozarządowym na 2023 r. w ramach konkursu na realizację zadań publicznych.

Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że w puli środków było w tym roku aż 333 tys. zł, czyli o prawie połowę więcej niż do tej pory.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 68 ofert, które poddane zostały ocenie zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. 21 ofert zostało odrzuconych, z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych. Zarząd Powiatu zdecydował w tym roku przyznać dotacje 45 organizacjom.

Wsparciem objęte zostaną następujące sfery działalności:

 • Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz osób  w wieku emerytalnym.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Turystyka i krajoznawstwo.

Szczegóły w Uchwale Zarządu Powiatu