Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 27 lutego 2023 15:27

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, święto „trzeciego sektora”. Jest to doskonała okazja by podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym działającym w naszym powiecie za ich ogromną pracę na rzecz mieszkańców.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Czy wiecie, że ...

Na terenie powiatu starachowickiego działa 271 organizacji pozarządowych, w tym:

 • 39 klubów sportowych
 • 18 uczniowskich klubów sportowych
 • 33 stowarzyszenia zwykłe
 • 118 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS.

Działają one w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Powiat Starachowicki co roku wspiera organizacje pozarządowe przyznając im środki, m.in. w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych. W tym roku dotujemy je kwotą 306 500 zł tj. o blisko dwa razy więcej niż do tej pory. (Więcej na ten temat TUTAJ.)