Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 6 maja 2024 15:33

Starosta, sprawując kontrolę nad stowarzyszeniami i fundacjami, będącymi instytucjami obowiązanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21-23 ustawy AML, zobowiązanymi do wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwraca się do nich o złożenie stosownych oświadczeń. Szczegóły w komunikacie, zamieszczonym poniżej. 

Starachowice, dnia 6 maja 2024 r.

 

KOMUNIKAT  STAROSTY STARACHOWICKIEGO

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) (Dz. U. z 2023 poz. 1124 z późn. zm.) w zw. z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 poz. 166) i art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020  poz. 2261)


Starosta sprawuje w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21-23 ustawy AML, kontrolę wykonywania przez te podmioty obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 – 23 ustawy AML instytucjami obowiązanymi są m.in.:

  1. podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  2. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  3. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Mając powyższe na uwadze, Starosta Powiatu Starachowickiego zwraca się do fundacji i stowarzyszeń o złożenie oświadczeń wg załączonego wzoru.

Oświadczenia można składać osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Starachowicach, za pośrednictwem poczty, na adres: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP – na adres skrytki: /SP_STCE/SkrytkaESP, podpisane podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.