Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 17 czerwca 2024 15:20

20 czerwca br. (czwartek) odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach i będzie transmitowane na stronie esesja.pl. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a ich porządek prezentujemy poniżej. 

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

20 czerwca 2024, godz. 09:00

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2023.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Starachowicach wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnień,

a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień,

b) przedstawienie uchwały 36/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok:

a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2024r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok,

b) przedstawienie uchwały Nr 51/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach za 2023 rok,

b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

c) zmiany uchwały nr LXIII/500/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 marca 2024r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2024 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6,

e) zmiany Uchwały Nr LXI/485/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki,

f) powierzenia Miastu i Gminie Wąchock prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2024 roku,

g) zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2024 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029.

8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

9. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2024 roku:

a) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

b) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

c) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

d) Komisji Budżetu i Finansów.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

13. Zakończenie obrad.