Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 8 lipca 2024 13:52

Producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie, mogą starać się o refundację 100 proc. wydatków poniesionych w 2024 r.( od 01.01 do 26.07) na działania związane z bioasekuracją. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Nabór wniosków prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrwa on do 26 lipca br. Szczegóły poniżej. 

Wydatki podlegające refundacji

  1. zakup mat dezynfekcyjnych;
  2. zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  3. zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  4. zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  5. przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej stronie internetowej:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Do wniosku, dołącza się:

  1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.07.2024 r.;
  2. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Informacja: Igor Klar - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Starachowicach