Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 7 (parter) - stanowiska 9,10.

Tel.: 41 276-09-03

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Sprawę można załatwić TYLKO OSOBIŚCIE z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy. 
Wniosek wraz z potrzebną dokumentacją zostanie przyjęty i zweryfikowany  w Wydziale Komunikacji. Po wprowadzeniu danych, zostanie zamówiony dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Po jego wykonaniu, prawa jazdy są dostarczane pocztą kurierską do właściwego urzędu i wydane właścicielowi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy z wpisem kodu 95 w dokumencie;
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie z kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym;
  • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
  • Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (wymagane przed wysłaniem zamówienia na prawo jazdy); 
  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy;
  • Do wglądu: dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz  z  zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały.

 

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

  • 100,50 zł - opłata za wydanie prawa jazdy

Konta dla opłat (w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)