Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce).
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ,

2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będzie pełnić rolę zarządzającego transportem,

3. oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

4. kopię certyfikatu kompetencji zawodowej osoby zarządzającej transportem drogowym,

5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

6. oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,

7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy /wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS /osoby zarządzającej transportem za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia WE nr 1071/2009 wymienionych w art. 5 ust. 2a ustawy,

8. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa powyżej w pkt 7, za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia WE nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz o nieskazaniu tych osób, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia WE nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy,

9. wykaz pojazdów  składany po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

10. oświadczenie wnioskodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

11. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,

12. pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela,

13. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, gdy strona działa przez przedstawiciela.
 

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:

 • roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, lub (za zgodą organu wydającego pozwolenia) lub

 • zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty lub
 • udokumentowane posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych lub
 • udokumentowane dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami lub udokumentowaną własnością nieruchomości.
   

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 

OPŁATY

 • Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości - 1000 PLN powiększoną o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku.
 • Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia - 100 PLN
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w innych przypadkach niż określone wyżej pobiera się opłatę  w wysokości 1 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
 • Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia..
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo.

Konta dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)