Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenia

Prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych zajmuje się Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach (III piętro)

Agnieszka Filus – Kierownik Biura Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 41 276 09 41
e-mail: [email protected],
pokój nr 308 (III piętro)

Elżbieta Kisińska – główny specjalista w Biurze Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 41 276 09 41
e-mail: [email protected]
pokój nr 308 (III piętro)


WPIS DO EWIDENCJI  STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych składają: Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Regulamin stowarzyszenia zwykłego
 • lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego
 • uchwała o założeniu stowarzyszenia zwykłego
 • uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego
 • uchwała o wyborze przedstawiciela/przedstawicielki stowarzyszenia zwykłego
 • protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego

UWAGA:
Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, stowarzyszenie ma 14 dni na ich usunięcie, od dnia otrzymania wezwania. 
Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni  spowoduje jego bezskuteczność.
 
OPŁATY:

 • rejestracja/zmiany – bezpłatnie 
 • wypisy/zaświadczenia – opłata skarbowa – 17 zł. 

 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje informację o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • informację o wpisie można odebrać osobiście  lub za pośrednictwem poczty (list polecony).

 
DODATKOWE INFORMACJE:

 • stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność, z chwilą wpisu do ewidencji,
 • stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • na wniosek starosty lub prokuratora, sąd rejestrowy może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa,
 • stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki  finansowe na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 • stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto stowarzyszenie musi:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”,
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

ZMIANA DANYCH W EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków, tekst jednolity zmienionego regulaminu).

 


 

 


WPIS DO EWIDENCJI  KLUBÓW SPORTOWYCH/UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemny wniosek o dokonanie wpisu
 • protokół z Zebrania Założycielskiego
 • lista obecności na zebraniu założycielskim
 • lista Założycieli
 • podjęte uchwały
 • Statut z podpisami członków zarządu i parafami na każdej stronie
 • dowód uiszczenia opłaty 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.
 • w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

OPŁATY

 • rejestracja/zmiany:
  • UKS – bezpłatnie 
  • stowarzyszenia – opłata skarbowa – 10 zł 
 • wypisy/zaświadczenia
  • UKS – bezpłatnie 
  • stowarzyszenia – opłata skarbowa – 17 zł 

Wymagane dokumenty

 1. oferta realizacji zadania publicznego
 2. sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 
 4. uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego_19a
 5. aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów
 6. aktualizacja planu i harmonogramu
 7. aktualizacja zakładanych rezultatów zadania publicznego
 8. zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów_art. 19a
 9. pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS
 10. wyciąg z właściwego rejestru/ewidencji