Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z załącznikami
 

Załączniki:

1. kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,

2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,

4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

6. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

7. cennik (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych),

8. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych).

 

Zmiana zezwolenia

Wniosek o zmianę zezwolenia wraz dokumentami potwierdzającymi zmianę nazwy, siedziby, adresu przedsiębiorcy, zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
 

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia wraz wykazem pojazdów i rozkładem jazdy.
 

Wygaśnięcie zezwolenia

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał zezwolenia,

2. oryginały wypisów z zezwolenia,

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
 

OPŁATY

A. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

 • dla przewozu regularnego:

  a. okres ważności zezwolenia do 1 roku:
  - obszar gminy - 100 zł
  - obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 350 zł

  b. okres ważności zezwolenia do 2 lat:
  - obszar gminy - 150 zł
  - obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 400 zł

  c. okres ważności zezwolenia do 3 lat:
  - obszar gminy - 200 zł
  - obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 450 zł

  d. okres ważności zezwolenia do 4 lat:
  - obszar gminy - 250 zł
  - obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 550 zł

  e. okres ważności zezwolenia do 5 lat:
  - obszar gminy - 300 zł
  - obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa - 600 zł

 • dla przewozu regularnego specjalnego
  opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt a),
   

B. za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

C. za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

D. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

E. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

 • Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. C-E, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

F. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

G. za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

H. za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

I. za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia,

J. za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.


Konto dla opłat 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo (opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu). 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)