Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

 • SAMOCHODEM OSOBOWYM
 • POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Należy złożyć wniosek o wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

   Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony, jeżeli zostaną przedłożone następujące dokumenty:

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów, którym/i transport będzie wykonywany,
 • Dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany,
 • Dowód uiszczenia opłaty,
 • Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia 
 • Pełnomocnictwo opłata 17 zł w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.
   

OPŁATY

 

Opłaty za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wynoszą:

 • od 2 do 15 lat – 320 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 380 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 450 zł
 • Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10 %.
 • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji.
 • Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji.
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się 5% opłaty za udzielenie licencji.
 • Za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd samochodowy nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się 11% opłaty za udzielenie licencji.
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo. 

Konto dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)
 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)