Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
wtorek, 31 stycznia 2023 15:19

Ferie dla dzieci, kurs języka polskiego, krótkie kursy dokształcające, porady prawne i psychologiczne. To wszystko i wiele innych form wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, jakie zostały zaplanowane w powiecie starachowickim w bieżącym roku. / Денний табір для дітей,курси польської мови,короткі професійні курси, юридичні та психологічні консультації.Усе це та багато інших форм підтримки біженців з України,які цього року заплановано в Стараховицькому Повіті.

Centrum Pomocy Uchodźcom, które działa w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, nadal prowadzi rekrutację uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Mogą być nimi osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. / Центр Допомоги Біженцям,який діє при Повітовому Старостві в Стараховіце,продовжує набір учасників проекту "Шьвєнтокшиськє для України",це можуть бути люди,які приїхали з України до шьвєнтокшиського воєвудства після 24 лютого 2022 року у звязку з триваючим збройним конфліктом в цій країні.
Dla wszystkich beneficjentów oferowane jest wsparcie. Mogą oni skorzystać m.in. z porad prawnych i psychologicznych, usługi asystenta wspierającego uchodźcę po wytyczeniu ścieżki integracyjnej, jak również usługi tłumacza ukraińsko-polskiego oraz dowozu na miejsce spotkań, warsztatów i instytucji publicznych. / Підтримка надається всім бенефіціарам.Можна скористатися між іншим з юридичних та психологічних порад,послуг асистента,який супроводжує біженця після проходження інтеграційного шляху,а також послуг українсько-польського перекладача та транспорту до місця зустрічей,семінарів та громадських установ.
Projekt przewiduje też podniesienie umiejętności i kompetencji uchodźców. W 2023 roku, zostaną zorganizowane kursy języka polskiego na poziomie podstawowym dla 150 uczestników oraz krótkie kursy dokształcające dla 71 uczestników. Aktualnie prowadzone są zapisy na kurs komputerowy i kurs fryzjerski. / Проект також передбачає підвищення кваліфікації та компетенції біженців.  У 2023 році будуть організовані базові курси польської мови для 150 учасників та короткі професійні курси для 71 учасника.Зараз триває набір на комп'ютерні та курси перукаря.
Wsparcie przewidziane jest również dla najmłodszych z otoczenia uchodźców. 30 stycznia ruszyły ferie w formie półkolonii, które potrwają do 4 lutego br. Będą zajęcia taneczne, ruchowe, rzemieślnicze, kulinarne i wokalne oraz wycieczka do Kompleksu Świętokrzyska Polana. Ponadto, zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz zajęcia sportowe i artystyczne. / Також передбачено підтримку наймолодших із середовища біженців.30 січня розпочинається денний табір для дітей шкільного віку,який триватиме до 4 лютого.Будуть зайняття танцювальні,рухові,ремісничі,кулінарні і вокальні,а також поїздка до Комплексу Шьвєнтокшиска Поляна.Організовуються компенсаційні зайняття зі шкільних предметів,спортивні та мистецькі заходи.
Co ważne, w trakcie korzystania ze wsparcia przez uczestników projektu, zapewniona jest opieka i wyżywienie dla dzieci i osób niesamodzielnych uczestników. / Важливо,що під час користування підтримкою учасниками проекту забезпечується догляд та харчування дітей та осіб ,які перебувають на утриманні учасників.
Centrum Pomocy Uchodźcom, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Kontakt telefoniczny z Centrum zapewniony jest pod numerem 539 091 941 oraz 41 276 09 41. / Центр Допомоги Біженцям працює з понеділка по пятницю з 7:30 до 15:30. Телефонний звязок з Центром здійснюється за номерами 539 091 941 та 41 276 09 41.
Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki.   

Fot. Małgorzata Florczyk