11°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1004 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7 °C 2 °C 8 °C 10 °C 13 °C
0 °C -2 °C -2 °C -2 °C 6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
czwartek, 20 października 2022 14:13

W środę 12 października br., na wycieczkę integracyjno – krajoznawczą po powiecie starachowickim wybrali się uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”./В середу 12 жовтня цього року в інтеграційно-краєзнавчу поїздку по Стараховицькому Повіті вирушили учасники проекту "Шьвєнтокшискє для України".

Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób i byli to uczestnicy projektu wraz
z rodzinami. Osoby te przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. Jednym z punktów wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Dla wszystkich, którzy spotkali się w Muzeum, został zapewniony transport oraz bilety wstępu. Na zwiedzających czekali przewodnicy, którzy oprowadzili ich po obiekcie. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się Wystawa Peleontologiczna oraz ekspozycja Techniki Samochodowej. Zwiedzanie Muzeum zostało połączone ze wspólnym grillowaniem w Archeoparku. Organizatorem spotkania była Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja.

Projekt pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Проект є реалізований в партнерстві з м.Кєльце,а також повітами:кєлєцкім,стараховіцкім,скаржискім,влошчовскім,за участю Воєвудського Центру Зайнятості в Кєльцах.Лідером проекту є Регіональний Центр Суспільної Політики в Кєльцах.В зустрічі взяло участь понад 100 осіб і були то учасники проекту з родинами.Особи ці прибули з території України до воєвудства шьвєнтокшиського після 24 лютого 2022 р.,в зв"язку з триваючим збройним конфліктом.Одним з пунктів поїздки була екскурсія в Музей Природи і Техніки Екомузей ім.Яна Паздура в Стараховіцах.Для всіх,хто зустрівся в Музеї,був наданий транспорт,а також вхідні білети.На відвідувачів чекали гіди,котрі показали їм об"єкт.Серед молодших найбільший інтерес викликала Палеонтологічна Виставка,а також експозиція Автомобільної Техніки.
Огляд Музею був поєднаний з спільним грилем в Археопарку.Організатором зустрічі була Повітова Спілка Соціальна Інтеграція.


Проект"Шьвєнтокшискє для України"є реалізований Воєвудством Шьвєнтокшискім/Урядом Маршалковським Воєвудства Шьвєнтокшиськєго/Регіональним Центром Суспільної Політики в Кєльцах в межах Регіональної Програми Операційної Воєвудства Шьвєнтокшискєго в рр.2014-2020(RPOWS)в межах Осі Пріоритетної 9-Соціальна Інтегація і боротьба з бідністю,Діяльність 9.1-Активна інтеграція збільшує шанси на працевлаштування.Проект співфінансується фондом Європейського Союзу в рамках Європейського Соціального Фонду.