Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
czwartek, 20 października 2022 14:00

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Lider Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, w dniu 3 października br. rozpoczął nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy. 


Kurs skierowany jest do 160 osób na poziomach A2, B1 i B2 i obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywać w Kielcach, a uczestnicy kursu będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu. O udział w kursie mogą ubiegać się osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria obligatoryjne: ukończyły 18 lat przed dniem rozpoczęcia udziału w kursie, przybyły legalnie z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, przebywają na obszarze województwa świętokrzyskiego i dobrowolnie zgłosiły chęć wzięcia udziału w kursie języka polskiego jako obcego na poziomach A2, B1 lub B2.
Wszelkie informacje dotyczące kursu, są dostępne na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, pod numerami telefonów 41-342-16-92 lub 41-342-13-88 (osoba ukraińskojęzyczna) oraz w załączniku poniżej. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać również w Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach tel. 41 276-09-41 lub 41 276-09-44. 
Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie / Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Безкоштовний курс польської мови в межах проекту "Шьвєнтокшискє для України"

Регіональний Центр Соціальної Політики Адміністрації Маршалковської Воєвудства Шьвєнтокшиського-Лідер Проекту "Шьвєнтокшиськє для України",3 жовтня цього року почав набір до участі в безкоштовному курсі польської мови для дорослих громадян України.

Курс спрямований до 160 осіб на рівнях А2,В1 і В2 та включає 120 дидактичних годин.Заняття будуть відбуватися в Кєльцах,а учасники курсу будуть мати гарантоване відшкодування витрат на проїзд.Подати заявку на участь в курсі можуть особи,які відповідають наступним критеріям:мають 18 років,легально прибули з України на територію Польщі після 24 лютого 2022 р.,залишаються на території воєвудства шьвєнтокшиського і добровільно висловили своє бажання взяти участь в курсі польської мови на рівнях А2,В1 або В2.

Вся інформація відносно курсу є доступна на сторінці в інтернеті www.swietokrzyskie.pro в закладці Регіонального Центру Суспільної Політики-"Шьвєнтокшискє для України",за номерами телефонів 41-342-16-92 або 43-342-13-88(україномовна особа),або у додатку нижче.Інформацію про прийом можна отримати також в Центрі Допомоги Біженцям в Старостві Повітовому в Стараховіцах тел.41 276-09-41 або 41 276-09-44.

Проект «Свєнтокшиське для України» реалізується Свєнтокшиським Воєводством / Маршалківським Урядом Свєнтокшиського Воєводства / Регіональним Осередком Соціальної Політики в м. Кельце в рамках Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр. (RPOWS) в рамках Пріоритетної Осі 9 – Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід 9.1 – Активна інтеграція, що збільшує шанси на працевлаштування.

Załączniki: