Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
wtorek, 22 listopada 2022 15:47

Spektakl pt. „Bajka na szlaku” w wykonaniu starachowickich artystów oglądali uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wraz ze swoimi rodzinami. Przedstawienie odbyło się w środę 16 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury w Starachowicach. /Спектакль "Казка на стежці"в виконанні стараховицьких артистів дивилися учасники проекту"Шьвєнтокшискє для України"разом зі своїми родинами.Спектакль відбувся в середу 16 листопада в Громадському Будинку Культури в Стараховіцах.


Uczestnicy projektu to osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. W ramach projektu, dla wszystkich tych osób Powiat zapewnia możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, takim jak przedstawienie „Bajka na szlaku” w wykonaniu starachowickich artystów.

Spektakl oglądał także starosta Piotr Ambroszczyk, który podkreślał że integracja między obywatelami Ukrainy i Polski jest wielką wartością i służy poznaniu kultury, zwyczajów a przede wszystkim nowych ludzi. Organizatorem wyjścia na spektakl była Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja, która zapewniła bilety wstępu oraz transport na miejsce wydarzenia.

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów projektu jest Powiat Starachowicki./

Учасники проекту-це особи,що приїхали з території України до воєвудства шьвєнтокшиського після 24 лютого 2022р.,в зв"язку з триваючим збройним конфліктом в країні.В межах проекту для всіх цих людей Повіт надає можливість участі в культурних заходах,таких,як спектакль "Казка на стежці" у виконанні стараховицьких артистів.

Переглянув виставу і староста Петро Амброщик,котрий підкреслив,що інтеграція між громадянами України і Польщі є великою цінністю та служить до пізнання культури,звичаїв,а насамперед нових людей.Організатором виходу на спектакль була Повітова Спілка Соціальна Інтеграція,яка забезпечила вхідні квитки,а також транспорт на місце події.

Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.