Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Budownictwo

    Wydział Budownictwa realizuje zadania organu administracji architektoniczno –budowlanej pierwszej instancji wynikające z prawa budowlanego i przepisów szczególnych, tj. m.in.:

 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane udzielających pozwoleń na budowę i rozbiórkę lub omowy ich wydania,

 • wydawanie decyzji o zmianie lub odmowie zmiany wydanych decyzji,

 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 • przenoszenie decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę na rzecz innej osoby,

 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie,

 • wydawanie decyzji o wyłączeniu obowiązku zapewnienia kierownictwa

budowy i wykonywaniu przez niego niektórych czynności,

 • wdawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu

lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym,

 • wydawanie innych decyzji i postanowień przewidzianych przepisami ustawy

Prawo budowlane,

 • wydawanie dzienników budowy rozbiórki i montażu,

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach,

 • przyjmowanie zawiadomień o zmianie sposobu użytkowania budynków lub ich części,

 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek nie wymagających pozwolenia oraz zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach,

 • udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w sprawach określonych ustawą,

 • wydawanie zaświadczeń dotyczących lokali i budynków,

 • wydawanie decyzji na realizacje inwestycji drogowych ZRID.

Imię i nazwisko Telefon e-mail nr pokoju

Janusz Garbarczyk

DYREKTOR

 41 389-79-62 [email protected] 221

Kamilla Gawlik

Inspektor

 41 276 09 27 [email protected] 206

Anna Kobus

Inspektor

 41 276 09 27 [email protected] 206

Ewa Markiewicz

Inspektor

 41 276 09 50 [email protected] 207

Karolina Grądalska

Główny specjalista

 41 276 09 50 [email protected] 207

Żaneta Wrona

Inspektor

 41 276 09 26 [email protected] 205

Jacek Michałowicz

Główny specjalista

 41 276 09 25 [email protected] 203

 Do pobrania:
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.doc (28,50 kB)
Druk PB-18 -zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.rtf (145,07 kB)
Zgoda na rozbiórkę budynku.doc (24,50 kB)
Druk PB-11- wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wnosi sprzeciwu.pdf (280,78 kB)
Druk PB-13 - wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.rtf (139,80 kB)
Druk PB-2 - zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych 2.rtf (131,62 kB)Druk PB-4 - zgłoszenie rozbiórki.rtf (125,48 kB)
Druk PB-6 - wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.pdf (179,82 kB)
Druk PB-9 - wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.rtf (90,23 kB)
Druk PE-14 - wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.rtf (153,05 kB)Druk - zaświadczenie o samodzielności lokali.docx (19,69 kB)Druk PB-5 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf (119,20 kB)Druk PB-1 - pozwolenie na budowę.rtf (167,51 kB)Druk PB-2a - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf (262,78 kB)Druk PB-3 - pozwolenie na rozbiorkę.PDF (141,99 kB)Druk PB-7- wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.rtf (147,46 kB)Druk PB-8 -wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.rtf (159,47 kB)OM - 70 - Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane