Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
niedziela, 26 kwietnia 2020 17:30

Zawieszenie terminów w postępowaniach administracyjnych, wydłużenie terminów  na rejestrację pojazdów, zawiadomienie o ich nabyciu lub zbyciu, wydłużenie ważności praw jazdy, uprawnień do kierowania, orzeczeń o niepełnosprawności czy kart parkingowych – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych tzw. specustawą koronawirusową i w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.  Poniżej prezentujemy najistotniejsze przepisy z punktu widzenia interesantów Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Przypominamy, że od 16 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Starachowicach jest zamknięte dla interesantów. Kontakt z urzędnikami odbywa się: telefonicznie, mailowo, albo za pośrednictwem ePUAP. Wszelkie druki niezbędnych wniosków można znaleźć na stronie internetowej: www.spstarachowice.bip.doc.pl, w zakładce „Jak załatwić sprawę”.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 31 marca 2020 r. w okresie obecnego stanu epidemii lub ewentualnego stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID 19 – bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczętych przed tą datą ulega zawieszeniu na okres obecnego stanu epidemii lub ewentualnego stanu zagrożenia epidemicznego.

Co to oznacza w praktyce? Strony postępowania nie muszą podejmować żadnych czynności związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą. W przypadku organów administracji, może dojść do przekroczenia terminów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie biegną również terminy na wniesienie odwołania albo zażalenia.

KOMUNIKACJA

Na podstawie ustawy z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydłużony został do 180 dni termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 31 marca 2020r. Wydłużone terminy będą obowiązywały do 31 grudnia 2020r.

Jeśli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii upłynął termin ważności:

 • prawa jazdy
 • uprawnienia do kierowania pojazdami
 • szkolenia okresowego
 • badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
 • pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych

zachowują one swoją ważność. Ale w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy dopełnić formalności.

W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszone również zostało przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych. Przedłużono też ważność orzeczeń dla kierowców.

Pytania dotyczące bieżącego funkcjonowania Wydziału Komunikacji prosimy kierować do pracowników merytorycznych.

Rejestracja pojazdów – tel. 41 276-09-05 lub  41 276-09-33, e-mail: [email protected]

Inne sprawy związane z pojazdami (zbycie, nabycie, wtórniki, wyrejestrowanie czasowe, inne adnotacje,  itp.) -  tel. 41 276-09-04, e-mail: [email protected]

Prawa jazdy – tel. 41 276-09-03, e-mail: [email protected]

Zatrzymanie uprawnień -tel. 41 276-09-03, e-mail: [email protected]

Transport (Licencje i Zezwolenia)-  tel. 41 276-09-38, e-mail: [email protected]

BUDOWNICTWO

Sprawy proste załatwiane są na bieżąco. Sprawy, w których uczestniczą, oprócz inwestora lub inwestorów inne strony, nie są wszczynane a te, które zostały wszczęte wcześniej podlegają zawieszeniu.

Przykładowe czynności, wynikające z prawa budowlanego, które podlegają zawieszeniu:

 • uzupełnienie projektu budowlanego lub zgłoszenia
 • przeniesienie lub rozbiórka, wybudowanego na podstawie zgłoszenia, tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem.

Wnioski o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych - można składać drogą pocztową. 

Dziennik budowy - można zarejestrować, pod warunkiem dostarczenia (pocztą) własnego druku dziennika, lub wniesienia opłaty za dziennik budowy w wysokości: 5,50 zł – dziennik mały (4 strony), 11 zł – dziennik średni (13 stron), 14 zł – dziennik mały (30 stron), na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach - 32 1050 1432 1000 0022 1934 2330.

W przypadku niedochowania przez urząd  terminów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego lub w Prawie budowlanym, organ nie pozostaje w bezczynności przez okres trwania epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W razie wątpliwości: tel. 41 276 09 25, 41 276 09 27 lub 41 276 09 50.

NIERUCHOMOŚCI, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmianie uległy terminy związane z uiszczaniem rocznych opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego za rok 2020,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2020.

Opłaty należne za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

Ze względu na obowiązujący zakaz wstępu do lasu, nie są realizowane wnioski o legalizację wycinki drzew w trybie ustawy o lasach.

Informacji w zakresie prowadzenia spraw udziela  Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pod nr telefonu:  41 276 09 34, 41 276 09 35. 

GEODEZJA

Poprzez platformę ePUAP, pocztą tradycyjną lub do skrzynki pocztowej znajdującej się przy budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Starachowicach można składać wnioski dotyczące:

 • zgłaszania zmian w ewidencji gruntów i budynków,
 • rejestracji dzierżaw,
 • opracowania i wydawania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych,
 • przyjmowania robót geodezyjnych do zasobu
 • sprzedaży materiałów geodezyjnych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. : mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr cen i wartości nieruchomości.

Opłaty można dokonywać wyłącznie przelewem na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty przesłanego drogą mailową.

Pytania w sprawach funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru można kierować drogą mailową: [email protected] lub [email protected], lub telefonicznie: 41 276-09-07 lub 41 276-09-08.

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła też ważne regulacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu o niepełnosprawności oraz kart parkingowych wydanych na czas określony.

 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, których ważność upłynęła w okresie od 09.12.2019 r. do 08.03.2020 r.    zachowują ważność do upływu 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pod warunkiem złożenia w tym terminie do Powiatowego Zespołu  kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.
 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony,  których ważność  upływa od dnia  08.03.2020 r. - zachowuje ważność do    upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – bez konieczności składania wniosku
 • Karty parkingowe - w  związku z zachowaniem ważności orzeczeń,   zachowują   ważność  do    upływu 60 dnia od  dnia  odwołania  stanu  zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach przyjmuje dokumenty,  np. wnioski o wydanie orzeczenia, brakującą dokumentację medyczną czy dodatkową dokumentację medyczną,  w oryginałach lub w uwierzytelnionej kserokopii  (zgodnie z art. 76a  Kpa – przez podmiot wydający przedmiotowy dokument) przekazane wyłącznie przesyłką pocztową  lub  złożone do skrzynki pocztowej przy budynku zespołu (ul. Gliniana 10 A, Starachowice).

DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Od 16 marca br. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starachowickiego, odbywa się telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.  W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19.