Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - (parter) - stanowiska 1,2,3,4,7,8.

Tel.: 41 276-09-33 lub 41 276-09-39

Fax 41 276-09-05

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Procedura rejestracji jest dwuetapowa:

 1. W pierwszym etapie rejestracji właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc zarejestrować pojazd musi zadzwonić do urzędu i umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Pracownicy na czterech stanowiskach gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych. Następnie wniosek o rejestrację wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. W dalszej kolejności następuje zarejestrowanie/przerejestrowanie pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.
 2. W drugim etapie rejestracji dla klienta wydawany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się klienta do Urzędu z pozwoleniem czasowym, po uprzednim umówieniu swojej wizyty telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem załatwienia sprawy.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

Informację czy twój stały dowód rejestracyjny został zamówiony, i tym samym jest już gotowy do odbioru w tutejszym Starostwie Powiatowym, można sprawdzić online na poniższej stronie internetowej:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podając numer rejestracyjny i 5 ostatnich cyfr VIN (używając wielkich liter na klawiaturze).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność)
 • Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dowodu własności pojazdu w języku obcym (nie dotyczy umowy / faktury / innego dokumentu przenoszącego własność w formie dwujęzycznej) 
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (dot. pojazdów sprowadzanych z krajów UE) lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą (dot. pojazdów sprowadzanych z kraju trzeciego)
 • Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, przedkładanych do rejestracji pojazdu, dokumentów sporządzonych w języku obcym;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium, w przypadku braku dokumentu potwierdzającego opłacenie akcyzy koniecznym będzie złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego dostarczenia oświadczenie o braku zaświadczenia opłaty akcyzy 
 • Dokument odprawy celnej - dotyczy pojazdów sprowadzonych spoza UE;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
 • Tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie sprowadzającego pojazd do kraju o braku tablic rejestracyjnych;
 • W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  • dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,
 • W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną do wniosku o rejestrację należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie;
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację / przerejestrowanie pojazdu (zgodnie z pkt. 2).

OPŁATY

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu  (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

160 zł - pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy
120 zł - pierwsza rejestracja motocykla (o pojemności powyżej 50 cm3) sprowadzonego z zagranicy
120 zł - pierwsza rejestracja przyczepy lub ciągnika  lub czterokołowca sprowadzonego z zagranicy
110 zł - pierwsza rejestracja motoroweru (o pojemności do 50 cm3)


Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

Załączniki: 1. Wniosek o rejestrację pojazdu 2. Oświadczenie o braku tablic.doc (34,50 kB)

3. Oświadczenie o braku zaświadczenia opłaty akcyzy.doc (44,50 kB)

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania pobyt stały.doc (42,50 kB)5. Pełnomocnictwo.doc (46,50 kB)