0°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1004 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
7 °C 2 °C 3 °C 3 °C 0 °C
0 °C -2 °C -3 °C -1 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja pojazdu zabytkowego

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 7 (parter) - stanowiska 1,2,3,4.

Tel.: 41 276-09-33 Tel./Fax 41 276-09-05

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Procedura rejestracji jest dwuetapowa:

 1. W pierwszym etapie rejestracji właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc zarejestrować pojazd musi zadzwonić do urzędu i  umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Pracownicy na czterech stanowiskach gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych.  Następnie wniosek o czasową rejestrację pojazdu wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. W dalszej kolejności następuje zarejestrowanie/przerejestrowanie pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.

 2. W drugim etapie rejestracji dla klienta wydawany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się klienta do Urzędu z pozwoleniem czasowym, po uprzednim umówieniu swojej wizyty telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem załatwienia sprawy. 
  Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
  • oryginał pozwolenia czasowego,
  • dowód osobisty,
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,

Informację czy twój stały dowód rejestracyjny został zamówiony, i tym samym jest już gotowy do odbioru w tutejszym Starostwie Powiatowym, można sprawdzić online na poniższej stronie internetowej: 
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Podając numer rejestracyjny i 5 ostatnich cyfr VIN (używając wielkich liter na klawiaturze)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 • Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność);
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument, potwierdzający zarejestrowanie pojazdu
 • W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego;
 • Kartę pojazdu jeżeli była wydana;
 • Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji dóbr kultury; 
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego;
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne, natomiast w razie braku tablic/tablicy rejestracyjnej koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia – załącznik – oświadczenie brak tablic;
 • Dokumenty tożsamości właściciela pojazdu bądź osoby upoważnionej; 
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę - załącznik - pełnomocnictwo,
 • W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą dokonać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację / przerejestrowanie pojazdu; 

Gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:

 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego);

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód rejestracyjny wydany przez kraje UE nie podlega tłumaczeniu w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;

OPŁATY

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu  (na parterze), za pośrednictwem „wpłatomatu” ustawionego obok kasy lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

Opłaty za wydanie Samochód Motocykl Motorower
Pozwolenie czasowe 13,50zł 15,50zł 13,50zł
Dowód rejestracyjny 54,00zł 54,00zł 54,00zł
Nalepka kontrolna 18,50zł nie dotyczy nie dotyczy
Nalepka legalizacyjna 12,20zł 12,50zł 12,50zł
Tablice rejestracyjne 100,00zł 50,00zł 30,00zł
Opłata ewidencyjna 2,00zł 1,50zł 1,50zł
RAZEM 200,50zł 131,50zl 111,50zł


Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej


Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA. 27102026290000970203620044
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)