16°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1016 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
27 °C 26 °C 28 °C 25 °C 20 °C
15 °C 14 °C 15 °C 17 °C 15 °C
środa, 15 kwietnia 2020 18:42

16 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się  tradycyjnie o godz. 9.00. Zostanie ono przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  Z uwagi na szczególną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, liczba jego uczestników została ograniczona do niezbędnego minimum. W celu sprawnego i jak najkrótszego przeprowadzenia obrad proszono radnych o ograniczenie wystąpień w trakcie dyskusji i kierowanie pytań, ewentualnych wniosków oraz oświadczeń  wyłącznie w formie pisemnej. 

 

Porządek XX sesji Rady Powiatu w Starachowicach
w dniu 16 kwietnia 2020 r.


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Powiatu Starachowickiego,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w  Starachowicach, przy ul. Radomskiej,
c) utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Starachowicach oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3
w  Starachowicach,
d) likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach,
e) zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego,
f)  powierzenia zadań Powiatu Starachowickiego Gminie Starachowice z zakresu kultury (edukacja dla kultury),
g) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej,
h) zmiany uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego,
i)  w sprawie skargi na działalność Starosty Starachowickiego,
j)  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania
w 2020 r.,
k) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 r.,
l)  zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
6. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2019 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:
a) Domów Pomocy Społecznej,
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Placówek Opiekuńczo – wychowawczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2019 – 2020.
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 - 2020 za rok 2019.
9. Sprawozdanie z realizacji programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017 – 2022.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.
11. Ewaluacja  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim na lata 2016 – 2022 za lata 2018 – 2019.
12. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
13. Sprawozdanie roczne z działalności  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach za rok budżetowy 2019.
14. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
15. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
16. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
17. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
18. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
w Powiecie Starachowickim.
19. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.
20. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
21. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
22. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach
i efektach realizacji za 2019 rok.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
25. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
26. Zakończenie obrad.