Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 8 stycznia 2021 08:56

Zaproszenie dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłaszanym przez Powiat Starachowicki.

Starosta Starachowicki zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy na 2021 r.

Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu  lub z innym dokumentem. 

Kandydaci nie mogą:

  • reprezentować organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
  • pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.  
Na pisemnym zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji: 

  • imię i nazwisko,
  • nazwa i siedziba organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje,
  • nazwa i numer dokumentu stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu (KRS lub inny rejestr).

Na zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej czekamy od 7 do 21 stycznia 2021 r. 

Zgłoszenia należy składać w formie papierowej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Szczegóły, w informacji zamieszczonej poniżej.