Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 7 września 2022 09:15

Z myślą o kobietach powyżej 35 roku życia, u których ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3% - 5%, planowane jest uruchomienie poradni prenatalnej w starachowickim szpitalu. Miałaby ona ruszyć jeszcze w tym roku, a świadczenia z tego zakresu byłyby udzielane w ramach Poradni Położniczo-Ginekologicznej.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta średni wiek kobiet rodzących w Polsce.  Późne ciąże, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, stanowią dziś 8–10% ogólnej liczby porodów. Niestety powyżej 35. roku życia wzrasta znacząco ryzyko wystąpienia patologii płodu, a każdy taki przypadek wymaga sprawdzenia za pomocą badań genetycznych. Część z wad możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr), co umożliwia podjęcie leczenia jeszcze w okresie życia płodowego i pozwala rodzicom dziecka na przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki po jego narodzeniu. I właśnie tym miałaby się zajmować poradnia prenatalna w starachowickim szpitalu.  
Kobiety w ciąży będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnej diagnostyki w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. 
Do tej pory badania prenatalne w naszym województwie realizowane są wyłącznie w Kielcach. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach będzie czwartym podmiotem leczniczym w świętokrzyskim umożliwiającym kobietom po 35 roku życia diagnostykę we wczesnym etapie ciąży.

W związku z planowanym utworzeniem poradni szpital był wizytowany przez konsultanta wojewódzkiego w zakresie perinatologii dr n. med. Dariusz Borowski. Podczas spotkania rozmawiano o potrzebie zwiększenia dostępu do badań prenatalnych w kraju i o potencjale podmiotu leczniczego kierowanego przez Dyrektor Milenę Witczak i lekarza Jacka Walkowskiego. Konsultant wojewódzki poparł podjęte działania i udzielił rekomendacji.

Dla kogo Poradnia Prenatalna?

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych świadczeń udzielanych w Poradni Prenatalnej jest spełnienie przynajmniej jednego spośród poniższych kryteriów:

  • skończone 35 lat (badanie przysługuje w danym roku kalendarzowym, w którym kończysz 35 lat),
  • wystąpienie aberracji chromosomowej płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży,
  • stwierdzenie u matki lub ojca dziecka wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych,
  • stwierdzenie u kobiety znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  • stwierdzenie w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu nieprawidłowości wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Co potrzebne?

W celu zgłoszenia do Poradni niezbędne będzie skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia Programem Badań Prenatalnych oraz opis nieprawidłowości. A przy wizycie należy pamiętać, by zabrać ze sobą wyniki badań.

Co Cię czeka?

W Poradni wykonane zostanie nieinwazyjne badanie diagnostyczne tj. badanie genetyczne USG płodu pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży oraz pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży, a także badanie biochemiczne – oznaczenie w surowicy krwi. Na podstawie wyników badań lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W przypadku konieczności wykonania dalszej diagnostyki lekarz – za zgodą Pacjentki - kieruje na badania inwazyjne (tj. pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG). 
Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości genetyczne i zajdzie potrzeba dalszej diagnostyki niemieszczącej się w ramach programu, lekarz kieruje Pacjentkę do odpowiednich poradni, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Co zyskasz?

Program pozwala określić ryzyko wystąpienia wad płodu oraz ich wczesną diagnostykę, a w przypadku wykrycia wad, pozwala — o ile to w danym przypadku możliwe — podjąć leczenie w trakcie ciąży. W przypadku, kiedy wykrytej wady nie da się leczyć, rodzice będą mogli przygotować się na wdrożenie specjalistycznej opieki od razu po narodzeniu dziecka. 

Podstawa prawna

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem wad wrodzonych są finansowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2018 poz. 188), a także 
z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (ze zm.).
 

 

Informacja i zdjęcia: PZOZ Starachowice