Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 5 października 2022 08:44

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o I przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz. 2213) Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 05 jako działka nr 5/2 o  powierzchni 0,1831 ha

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą KI1H/00040640/3. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

 

Działka położona na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego. Wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenach zabudowy usługowej.

                                                             

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 460 000 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Do uzyskanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie na działce 5/1   służebności przejazdu i przechodu o szerokości 4,5 m o pow. 0,0170 ha wzdłuż wschodniej granicy.

Jednorazowa opłata za ustanowienie służebności wynosi 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100).

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  upłynął dnia 27.09.2022 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,  pok. 213.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu, w wysokości 46 000 zł (słownie złotych: czterdzieści cześć tysięcy 00/100) do dnia 7 listopada 2022 r. na konto Powiatu Starachowickiego:  Santander Bank Polska S.A. Nr 98 1090 2590 0000 0001 4730 6798.  

Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być wniesione również  w obligacjach Skarbu Państwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena podlega zapłacie nie później niż na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub po zakończeniu wynikiem negatywnym.

Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, pełnomocnictwo, jeżeli uczestnikiem przetargu jest pełnomocnik, oświadczenie  o zapoznaniu się  z przedmiotem i warunkami przetargu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2017 r., poz.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązaniu są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana.  

W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca. Zarząd Powiatu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, sala nr 213, tel. (41) 276-09-35.

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Ambroszczyk