Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 20 października 2022 12:53

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim, stanowiącego element projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim.

Nabór skierowany jest do:

 - podmiotów ekonomii społecznej (PES-ów) tj: organizacji pozarządowych (w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) spełniających warunki określone w naborze.

Szczegóły postępowania zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne oraz w załącznikach, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu. Zadanie finansowane ze środków Powiatu Starachowickiego oraz Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.