Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 28 marca 2023 08:30

30 marca br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 10.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv Poniżej publikujemy porządek obrad. 

Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2023, godz. 10:00

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim.
4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim.
5. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
6. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok”.
9. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku
b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim na lata 2023-2030
c) włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach
11. Wprowadzenie zmian do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
12. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
15. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
16. Zakończenie obrad.