Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 24 kwietnia 2023 10:10

27 kwietnia br. (czwartek) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv. 
Poniżej publikujemy porządek obrad. 

 

Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu

w dniu 27 kwietnia 2023, godz. 9:00

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2022 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz podległych jednostek organizacyjnych:

a) Domów Pomocy Społecznej,

b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,

c) Placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Sprawozdaniem z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021-2023 – za 2022 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017-2022 – za 2022 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie na lata 2016-2022- za 2022 rok.

9. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

10. Informacja na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.

11. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

12. Sprawozdanie z realizacji rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XLVII/385/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2023

b) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2024

c) powierzenia Gminie Brody zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej

d) przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi

e) rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo,

f) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach

g) zmian w budżecie Powiatu na 2023r.

h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029

14. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

18. Zakończenie obrad.