Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 14 sierpnia 2023 09:27

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach - liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.),
który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 10.00.

 

 

 

Szczegółowe informacje w załącznikach:.