Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 09:16

W najbliższy czwartek tj. 25 kwietnia br. odbędzie się ostatnia sesja Rady Powiatu w Starachowicach VI kadencji. Będzie ona poświęcona w większości polityce społecznej. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, tradycyjnie na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (parter). Będzie transmitowane online na stronie: esesja.pl. Porządek obrad publikujemy poniżej. 

Porządek obrad LXIV sesji Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 25 kwietnia 2024, godz. 09:00


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2023 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych:
a) Domów Pomocy Społecznej,
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Placówek opiekuńczo – wychowawczych.
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021-2023 – za 2023 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2029 za rok 2023.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.
7. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach.
8. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie.
9. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego,
b) rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego z dnia 15.04.2024r.
c) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2024-2029.
12. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
16. Zakończenie obrad.