Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych: przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się certyfikatem), lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego

 • potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę)
 • dokumenty potwierdzające:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości,
 • Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 50 tysięcy euro. Stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

OPŁATY

 • 800 zł - za udzielenie licencji na okres od 2 do 15 lat.
 • 900 zł - za udzielenie licencji na okres powyżej 15 do 30 lat.
 • 1000 zł - za udzielenie licencji na okres powyżej 30 do 50 lat.
 • 10 % opłaty za udzielenie licencji - za zmianę licencji.
 • Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu – opłata jak za zmianę licencji.
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo (opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu).

Konta dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)