Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej powiatu starachowickiego – www.powiat.starachowice.pl


Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 


Treści dostępne:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • obsługa skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach i linkach strony internetowej (TAB, SHIFT+TAB, SPACJA / ENTER),
 • wszystkie linki do podstron, znajują się w stopce dla uproszczeonej nawigacji,
 • strona działa z wyłączonymi plikami stylów.

Treści niedostępne:

 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • strona internetowa nie posiadają plików wideo w polskim języku migowym,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Starachowicach i przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklaracja dostępności cyfrowej zawiera informację na temat skrótów klawiszowych.
Podstawowe klawisze i skróty klawiaturowe do nawigacji po stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach:
•    Tab – przejdź do kolejnego elementu,
•    Shift+Tab – przejdź do poprzedniego elementu,
•    Enter – aktywuj link lub przycisk, na którym jest fokus,
•    Spacja – zaznacz lub odznacz pole wyboru, rozwiń listę rozwijaną bądź aktywuj przycisk, na którym jest fokus,
•    Klawisze strzałek w górę/w dół – przechodź między przyciskami opcji, czasem także do nawigacji po podelementach menu rozwijanego,
•    Klawisze strzałek w prawo/w lewo – do obsługi odtwarzaczy multimediów (np. by przewijać do przodu i w tył, podgłaśniać i ściszać), czasem także do nawigacji po elementach menu,
•    Escape — zamknij element, który pojawił się dynamicznie (np. rozwinięcie menu, okno dialogowe), po czym fokus wraca do elementu, który wywołał taką akcję.

Za pomocą tych przycisków i skrótów możesz przechodzić po elementach interaktywnych, takich jak linki, przyciski czy pola formularzy.

Rozszerzone informacje odnośnie dostępności cyfrowej można uzyskać na stronie internetowej www.gov.pl (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej):

Obsługa klawiaturą na stronach internetowych - Dostępność cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Status pod względem zgodności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.


W Starostwie Powiatowym w Starachowicach na mocy Zarządzenia Starosty Starachowickiego nr 75/2020 z dnia 28.07.2022 r. i 105/2022 z dnia 10.11.2022 r. został wyznaczony koordynator do spraw dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - Pan Krzysztof Lipa (tel. 41 276-09-23) oraz koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - Pan Szczepan Kozera (tel. 41 276-09-20).


Do zadań ww. osób należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności podejmowanej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
adres do korespondencji: ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 
Krzysztof Lipa, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 276-09-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

 1. Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. dr Władysława Borkowskiego 4 o szerokości minimum 1,5 m są to drzwi otwierane automatycznie.    
  • Do wejścia prowadzą: schody, oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy chodach.
  • Początek i koniec biegu schodów wyróżniony jest przy pomocy kontrastowego koloru lub zmiany faktury.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • W budynku jest winda nowoczesna, która spełnia wszelkie wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku znajdują się pętle indukcyjne w miejscach gdzie odbywa się obsługa interesantów.
  • W budynku znajdują się tabliczki w alfabecie brajla przy najważniejszych miejscach w budynku.
  • Urząd posiada również plany tyflograficzne informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.

2. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Starostwa, tj. w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Starostwie Powiatowym w Starachowicach może skorzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, a w szczególności z:
1) tłumacza języka migowego on-line,
2) korzystania z poczty elektronicznej,
3) przesyłania faksów.
Usługa tłumacza języka migowego on-line dostępna jest bez konieczności wcześniejszego umawiania się, przy pomocy specjalnego urządzenia zainstalowanego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach (przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych) w godzinach pracy Urzędu tj.:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
W celu uzyskania innych form pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-mailu, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się pod wskazanym adresem tj.:
- w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
- poczty elektronicznej - [email protected],
- telefonu 41 276-09-06, 41 276-09-00,
- faxu 41 276-09-02.
Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, ul Gliniana 10A:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Glinianej 10, są to drzwi otwierane automatycznie.
 • Do wejścia prowadzą: schody, oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy chodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajdują się pętle indukcyjne w miejscach gdzie obywa się obsługa interesantów.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Starostwo Powiatowe w Starachowicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Powiat Starachowicki realizuje przedsięwzięcie grantowe "Poprawa dostępności Powiatu Starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej
i komunikacyjno-informacyjnej", finansowane w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności powiatu w obszarach dostęności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN.

    Powiat Starachowicki

 

================================================================================================================================================

 
 

Dostosowanie Powiatu Starachowickiego

Umowa nr PPA/000018/13/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Termin realizacji projektu: od 2023-12-01 do 2025-06-30

Dofinansowanie z PFRON: 369 000,00 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach po przez wymianę windy z urządzenia awaryjnego na nowe spełniające wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania doprowadzą do poprawy dostępności budynku będącego siedzibą Powiatu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, problemami wzroku i słuchu oraz z problemami poznawczymi. Zmiana wpłynie na poprawę dostępności budynku zarówno wśród klientów urzędu jak i pracowników.

 

================================================================================================================================================