Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych


 

Inwestycję podzielono na dwa zadania częściowe:
Zadanie 1 - Realizacja inwestycji pn. : „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, które swym zakresem obejmuje:
 
 • budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych;
 • przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym im. księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo turbinowe;
 • rozbudowę ul. Radomskiej;
 • rozbudowę ul. Marszalka Piłsudskiego jako wlot ronda turbinowego;
 • budowę nowego przebiegu ul. Hutniczej (wlot ronda turbinowego);
 • budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi oraz drogą manewrową;
 • rozbudową skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportową i Nadrzeczną;
 • budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową;
 • rozbudowę ul. Wielkopiecowej;
 • rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją;
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych;
 • budowę i przebudowę chodników dla pieszych;
 • budowę ścieżki rowerowej;
 • budowę zatok autobusowych;
 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • rozbudowy kanalizacji deszczowej;
 • przebudowy sieci wodociągowej;
 • przebudowy sieci gazowej;
 • rozbiórki obiektów budowalnych;
 • budowy linii oświetlenia ulicznego;
 • przebudowy sieci elektroenergetycznych;
 • przebudowy sieci teletechnicznych;
 • przebudowy LPN 15 kV relacji PT Starachowice – KS Wąchock.
 • budowy parkingu dla samochodów osobowych (57 miejsc postojowych) wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, stacją ładowania pojazdów elektrycznych i instalacją elektryczną oraz rozbiórka stacji tankowania gazu LPG przy ul. Kwiatkowskiego w Starachowicach;
 • zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Radomskiej od ul. Hutniczej/Sportowej do ul. Fabrycznej w Starachowicach; zielone przystanki komunikacji miejskiej

 

oraz Zadanie 2 - Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. : „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, obejmujące:

 

 • Zarządzanie i koordynację realizacji budowy,
 • weryfikację dokumentacji projektowej,
 • świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną określoną w zadaniu nr 1,
 • kontrola i akceptacja jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Wartość zadania: 70 981 116,31 złotych

Wartość dofinansowania: 69 561 439,98 złotych

 

Realizacja inwestycji odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności:

 • wykonanie koncepcji prac remontowych,
 • zmiana źródła ogrzewania budynku,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wykonanie elewacji budynku,
 • wymiana źródeł oświetlenia wewnętrznego,
 • remont pomieszczeń,
 • wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej (drzwi, okna, bramy garażowe),
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • remont wiaty magazynowej,
 • remont placu manewrowo składowego,
 • demontaż starego ogrodzenia z montażem nowego ogrodzenia.

Wartość zadania: 942 500,00 złotych

Wartość dofinansowania: 923 555,75 złotych

 

Realizacja inwestycji odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycje podzielono na trzy zadania częściowe:

Zadanie 1 - Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk „Szyb”.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz realizację zadania pn.: „ Przebudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk " Szyb”.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0907 T rozpoczyna się w km 0+000 ( rondo zbiegu ulic Leśnej i Kościelnej ), a kończy w km 1+100,00 i obejmuje odcinek długości 1080,00 m, gdzie na odcinku 700,00 mb zakładane jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, a na 380,00 m ma być wykonywane modernizacja odwodnienia.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0618 T rozpoczyna się w km 0+000 ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -ul. Leśna a kończy na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 0617 T Starachowice – Lubienia), a kończy w km 1+570,00 i obejmuje odcinek długości 1570,00 m.

Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0578 T Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. Kamieniczki w msc. Parszów

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz realizację zadania dot. drogi powiatowej nr 0578T.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0578T polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego rozpoczyna się w km 0+000 (skrzyżowanie z DK42), a kończy w km 1+100 i obejmuje odcinek długości 1100,00 m.

Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko- Kamienna – Mirzec w miejscowościach Gadka i Mirzec”.

Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0557 T podzielono na 4 etapy i każdy z nich ma przebieg:

 • Odcinek I polegający na przebudowie istniejącego chodnika rozpoczyna się w pikietażu roboczym 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0559 T Jagodne - Gadka , a kończy w pikietażu roboczym 2+100,00 i obejmuje odcinek długości 2100,00 m.
 • Odcinek II polegający na budowie nowego chodnika rozpoczyna się w km roboczym 2+100,00 a kończy się na połączeniu z istniejącym chodnikiem w km 2+395,00
 • Odcinek III polegającym na budowie nowego chodnika rozpoczyna się w km roboczym 0+000,00 ( skrzyżowanie z DP Nr 0560 T) do km 0+125 do istniejącego chodnika w km roboczym 0+125,00
 • Odcinek IV polegającym na przebudowie nowego chodnika rozpoczyna się w km roboczym 0+125,00 ( początek istniejącego chodnika) a kończy się w km roboczym 0+355 ( w kierunku drogi wojewódzkiej nr 744).

Wartość zadania: 11 141 000,03 złotych

Wartość dofinansowania: 10 000 000,00 złotych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Całkowita wartość projektu: 122 040, 00 zł 

PFRON: 58 700,00 zł

Wkład własny: 63 340,00 zł

Przedmiotem dofinansowania jest zakup i wymiana windy osobowej służącej do przewozu mieszkańców  w budynku dwupiętrowym – Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26.

Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych szybu windy i montaż nowej: demontaż starej windy, dostosowanie szybu windy do nowej konstrukcji windy, montaż dźwigu osobowego, bezobsługowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Kabina windy ze stali nierdzewnej posiadająca drzwi automatyczne, podłoga z wykładziną antypoślizgową, niepalną, poręcz na ścianie bocznej dla osób niepełnosprawnych, nowej instalacji elektrycznej związanej z montażem dźwigu osobowego. 

Winda umożliwi przemieszczanie się mieszkańców posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na I i II piętro oddziału pierwszego  Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach. Podopieczni będą mogli swobodnie poruszać się po obiekcie m.in. korzystać z rehabilitacji, terapii oraz korzystać ze spacerów w ogrodzie a także uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej.