Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego

Powiat Starachowicki realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 


 

Powiat Starachowicki realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 801 634,95 ZŁ

W TYM:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 2 989 900,73 ZŁ

Wkład Własny Beneficjenta: 1 811 734,22 ZŁ

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Starachowickiego poprzez poprawę dostępu do bazy dydaktycznej, służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu.

W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowany budynek nr 2 CKP na potrzeby pracowni: kierowca mechanik i obróbek skrawających, zmodernizowany budynek nr 3 CKP pod potrzeby pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, jak i dokonany zakup wyposażenia do pracowni: logistyczno – spedycyjnej, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, elektrotechniki i elektroniki, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, obróbek skrawających, kierowca mechanik.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016r – 31.08.2019r.

 

DZIAŁANIA:
- zwiększenie liczby w pełni wyposażonych nowoczesnych pracowni znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

- poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach,

- poprawa jakości ofert Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego,

- poprawa kompetencji zawodowych uczniów i słuchaczy,

- zmniejszenie dysproporcji w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie zawodowym.

 

STAN REALIZACJI:

Beneficjent Powiat Starachowicki w dniu 29.08.2018r opublikował ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania nr 1 Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, zadania nr 2 Modernizacja budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach przeprowadzonego postępowania w dniu 13.11.2018r Powiat Starachowicki podpisał umowę z Wykonawcą F.U. „FREEDOM” dla zadania nr 1 o wartości 1 881 379,06zł dla zadania nr 2 o wartości 1 152 148,86zł. Termin wykonania zadań ustalono na dzień 30.06.2019r. Obecnie trwają prace z wyburzeniem starego budynku nr 2 oraz remontem dachu w budynku nr 3. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Beneficjent przygotowuje do opublikowania postępowania związane z realizacją zadań: Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku nr 2, Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku nr 3,  Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku ZSZ nr 2.     

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) - 391

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) – 3

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) - 2


 

 

 

Powiat Starachowicki jest partnerem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Powiat Starachowicki jest partnerem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2019 r.
Lider projektu: 
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
http://ap.org.pl/
Partnerzy:         
Powiat Starachowicki
http://www.powiat.starachowice.pl/
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.
http://www.sse.com.pl/
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 12 września 2017 r. o numerze  RPSW.08.05.01-26-0033/17-00.
DZIAŁANIA:
- Nabycie przez uczniów kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców,
- Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych
- Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
- Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 11 K 6M (17)
3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe z języka obcego lub matematyki -  64K, 89M (153)
4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110 K, 178M (288)
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 11K 6M (17)
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 42K 56M (98)
3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 47K 72M (119)
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie – 122K 198M (320)
WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 593 628,80 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 354 584,48 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 152 282,32 ZŁ

          
 
 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021 r.

Lider projektu: 
 

http://ap.org.pl/
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Partnerzy:

http://www.powiat.starachowice.pl/
Powiat Starachowicki
http://www.sse.com.pl/
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 16.01.2020 r.

DZIAŁANIA:

 • Nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy oraz realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców.
 • Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 • Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
 • Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
   

WSKAŹNIKI REZULTATU

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu -  41K, 82M (123)
 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
 3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 8K 1M (9)
 4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110K, 196M (306)

WKAŹNIKI PRODUKTU

 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 50K 88M (138)
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 8K 1M (9)
 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
 5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 29K 63M (92)
 6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
 7. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (szt.) – 3
 8. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 44K 86M (130)
 9. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 122K 218M (340)

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 863 275,52 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 583 784,19 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 279 491,33 ZŁ

 

Projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w partnerstwie Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Koneckiego i Powiatu Starachowickiego.

Cel projektu: uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym.

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano:

 1. Rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług (33 usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4 i 9 usług o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja), 3 podmioty udostępnią on-line informacje sektora publicznego (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 2. Digitalizację i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych (3 734 383 szt. dokumentów) celem ich udostępniania dla procesów e-usług, udostępnionych zostanie 2 388 200 szt. dokumentów (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 3. Modernizację bazy EGIB (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki) oraz założenie bazy danych GESUT i BDOT500 (Powiat Starachowicki);
 4. Modernizację IT (Powiat Konecki);
 5. Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług (Powiat Konecki);
 6. Promocję projektu i zarządzanie projektem przez Inżyniera projektu (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki)oraz nadzór inwestorski (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki).

Wartość projektu: 6 833 273,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 808 282,05 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił Powiatowi Starachowickiemu  pozyskać środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W ramach  projektu zakupiono 40 szt. laptopów, które zostały przekazane do następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki – 7 szt.
 • II Liceum Ogólnokształcące  im. St. Staszica – 7 szt.
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego - 3 szt.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”- 6 szt.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr  2 - 9 szt.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr  3 - 7 szt.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 1 szt.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 zł.

 

 

Nazwa projektu: „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość całkowita projektu: 3 748 544,14 zł

Wartość dofinansowania: 3 174 579,14 zł

Wartość wkładu własnego: 573 965,00 zł

Beneficjent projektu: Powiat Starachowicki

 

 

Powiat Starachowicki rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”

 

Nr projektu: RPSW.12.01.00-26-0048/20

Wartość projektu: 4 504 307,70 zł

Wartość dofinansowania: 3 476 480,16 zł

 

Projekt obejmuje swym zakresem modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 5 630,49 m2 , zlokalizowanych w mieście Starachowice, przy. ul. 1 Maja 4, tj.:

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
 2. Pracownia Mechaniczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach
 3. Pracownia Budowlana Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz poprawę jakości powietrza w regionie.

 

 

Powiat Starachowicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 265 647,00 zł na realizację programu finansowanego z Funduszy Europejskich, złożonego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach uzyskanego grantu Powiat Starachowicki planuje zakup licencji na serwerowe systemy operacyjne wraz z licencjami zdalnego dostępu, zakup macierzy dyskowej, terminali dostępowych na stanowiska robocze oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Efektem realizacji projektu będzie m.in. umożliwienie pracy zdalnej pracownikom urzędu, zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego poprzez aktualizację sprzętu, oprogramowania i centralizację przetwarzania danych oraz określenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych urzędu poprzez diagnozę systemu zabezpieczeń.

Dysponent środków:Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Okres realizacji zadania: do 31 października 2023 r.

Wartość projektu: 265 647,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 265 647,00 PLN (100% kosztów kwalifikowanych)

Umowa o powierzenie grantu została podpisana 4 października 2022 roku.

 

 

Powiat Starachowicki
 realizuje przedsięwzięcie grantowe 
„Poprawa dostępności Powiatu Starachowickiego 
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej”, 
finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” 
realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności powiatu 
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.
W ramach uzyskanego grantu Powiat Starachowicki planuje wykonanie:
drzwi automatycznych do budynku, planów tyflograficznych oraz tabliczek pleksi z poddrukiem i opisem w języku Braille’a, dostęp do aplikacji internetowej służącej zwiększeniu dostępności cyfrowej urzędowych stron internetowych, zakup pętli indukcyjnych, a także usługi doradcze
z obszarów ww. dostępności.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego: do 30 września 2023 r.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN