11°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1018 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
20 °C 20 °C 21 °C 12 °C 9 °C
10 °C 9 °C 11 °C 6 °C 4 °C

 

Powiat Starachowicki realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 801 634,95 ZŁ

W TYM:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 2 989 900,73 ZŁ

Wkład Własny Beneficjenta: 1 811 734,22 ZŁ

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Starachowickiego poprzez poprawę dostępu do bazy dydaktycznej, służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu.

W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowany budynek nr 2 CKP na potrzeby pracowni: kierowca mechanik i obróbek skrawających, zmodernizowany budynek nr 3 CKP pod potrzeby pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, jak i dokonany zakup wyposażenia do pracowni: logistyczno – spedycyjnej, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, elektrotechniki i elektroniki, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, obróbek skrawających, kierowca mechanik.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016r – 31.08.2019r.

 

DZIAŁANIA:
- zwiększenie liczby w pełni wyposażonych nowoczesnych pracowni znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

- poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach,

- poprawa jakości ofert Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego,

- poprawa kompetencji zawodowych uczniów i słuchaczy,

- zmniejszenie dysproporcji w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie zawodowym.

 

STAN REALIZACJI:

Beneficjent Powiat Starachowicki w dniu 29.08.2018r opublikował ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania nr 1 Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, zadania nr 2 Modernizacja budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach przeprowadzonego postępowania w dniu 13.11.2018r Powiat Starachowicki podpisał umowę z Wykonawcą F.U. „FREEDOM” dla zadania nr 1 o wartości 1 881 379,06zł dla zadania nr 2 o wartości 1 152 148,86zł. Termin wykonania zadań ustalono na dzień 30.06.2019r. Obecnie trwają prace z wyburzeniem starego budynku nr 2 oraz remontem dachu w budynku nr 3. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Beneficjent przygotowuje do opublikowania postępowania związane z realizacją zadań: Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku nr 2, Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku nr 3,  Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku ZSZ nr 2.     

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) - 391

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) – 3

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) - 2