Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 7 marca 2024 15:10

Powiat szuka partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Chodzi o działania z zakresu usług społecznych i zdrowotnych. Szczegóły poniżej.

Powiat Starachowicki na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04. „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych”.
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim - liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne i zdrowotne.

Zgłoszenia należy składać do 28.03.2024 r.  godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04. „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. 
 

Szczegółowe informacje w załącznikach:.

  • Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  z dnia 7.03.2024r.
  • Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 7.03.2024r.
  • Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 7.03.2024r.